قول داده بودم که فیلم مسابقه یاساکو رو بفرستم

امیدوارم لذت ببرید

فقط شرمنده که یکم تاره