قرار بود مسابقات یاساکو در رده سنسی نوجوانان و خردسالان برگزار بشه و سانس ما جزء مسابقه دهندگان نبودند.

تقریبا یک هفته بچه های دو باشگاه در حال تمرین بودند. بعد از یک هفته سنسی به ما اطلاع داد که شما هم می تونید در مسابقات شرکت کنید و دو جلسه بیشتر فرصت ندارید. سریع یار کشی کردیم و به گروه های مساوی تقسیم شدیم

شروع به تمرین یاساکو کردیم

هرکس نظرش خودش را داشت و هرکس به سلیقه خودش چگونگی انجام فن یاساکو را اجراء می کرد اما در نهایت سر گروه که من بودم، تعیین می کردم چه حرکتی انجام دهیم.

ده دقیقه نگذشته بود که سنسی گفت وقت باشگاه تمومه، ابتدا همه فکر کردیم که اشتباه شنیدیم اما بعد متوجه شدیم که ساعت نه شده و واقعا وقت باشگاه به پایان رسیده ولی چون هیجان تمرین بسیار بود و همگی با علاقه مشغول کار بودند، انکار ده دقیقه سپری شده بود

جلسه بعد که دیدم کار از کار پیش نمیره، تمام حرکات یاساکو رو روی کاغذ نوشتم و گروه توافق کردیم که اون حرکات رو انجام بدیم و فقط تمرین کردیم و کار خاصی اضافه نکردیم

جلسه دوم هم مثل برق و باد گذشت

ثبت شده در تاریخ سه شنبه 1395/10/5